Shërbime për programin

IMPLEMENTIM FILLESTAR

 • Instalimi i programit.
 • Konfigurimi fillestar i programit.
 • Trajnimi i stafit.
 • Asistencë online (telefon, internet) ose pranë zyrave të IMB-së, përgjatë 3 muajve pas instalimit të programit.

IMPLEMENTIM I PLOTË

Përfshin asistencën fillestare dhe:

 • Analizë biznesi për përshtatje optimale të programit.
 • Konfigurimin e plotë të programit: detyrat, skemat kontabël, raportet.
 • Kostumizimin e të gjitha ambjenteve të regjistrimit, të çeljeve etj.
 • Trajnim të plotë dhe të avancuar të stafit.

MIRËMBAJTJE VJETORE

Asistencë teknike dhe financiare për 1 vit.

 • Asistencë teknike online (telefon, internet) dhe pranë zyrave të IMB-së.
 • Konsulencë praktike për regjistrime të përditshme në program.
 • Asistencë për procedurën e mbylljes së vitit dhe për përpilimin e bilancit.
 • Vlerësim i kërkesave për funksione, raporte dhe shërbime suplementare.
 • Konsulencë financiare & kontabël.

MIRËMBAJTJE MONITORUESE

Shërbime shtesë, monitoruese.

 • Monitorim periodik të regjistrimeve në ambiente të ndryshmë: kontabilitet, inventar, ditar analitik, etj.
 • Udhëzime për korrigjimin e parregullsive dhe diferencave.
 • Konfigurimin e shtesave apo modifikimeve të ndryshme me ndihmën e stafit administrativ.

SHËRBIME SHTESË

Shërbime shtesë sipas kërkesave të përdoruesve.

 • Shtesa dhe modifikime të funksioneve dhe moduleve.
 • Trajnime shtesë.
 • Konfigurimi i raporteve specifike sipas kërkesave të përdoruesëve.

KËRKO SHËRBIM