Alpha për financierët dhe kontabilstët

*Nëse je specialist finance dhe punon në një ndërmarrje tregtare, prodhimi apo shërbimi, zgjidh programin  AlphaWEB Business, Alpha Start apo AlphaWEB Buxhetor.

Cilat janë përfitimet e tua?

 • Në një seksion të veçantë në program përmblidhen të gjitha raportet e kontabilitetit, regjistrim për regjistrim si dhe të përmbledhura: Bilanci kontabël, PASH (me të dyja formatet), Cash flow (me të dyja metodat), Ditari i kontabilitetit, Libri i madh, etj.
 • Punon me planin aktual të llogarive mbështetur në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK).
 • Shton, modifikon apo fshin llogari kontabël në planin e llogarive të ndërmarrjes.
 • Krahas skemave të gatshme që ofron programi, kontabilizon dokumente jashtë skemave fikse.
 • Regjistron veprime në valutë të huaj dhe i azhurnon ato në modhedhën bazë.
 • Skemat kontabël përditësohet çdo herë që ka ndryshime në legjislacion.
*Nëse je kontabilist ose punon në një zyrë kontabiliteti përfitimet e tua janë:

 • Punon në disa ndërmarrje njëkohësisht, pa asnjë kufizim në numrin e tyre.
 • Seksioni i kontabilitetit përshtatet për të gjitha llojet e bizneseve: tregti, prodhim, ndërtim, shërbim, ojf, etj.
 • Importon automatikisht në program llogaritë kontabël me gjendjet  duke ju shkurtuar kohë.

*Nëse administron një biznes të huaj ose jenni degë e një kompanie mëmë në një vend jashtë Shqipërise, zgjidhni  programin AlphaWeb Business.

 • Punoni deri në tre struktura llogarie si për shëmbull: në planin e llogarive standarde, në një plan llogarish të një vendi të huaj dhe në një strukturë të lire llogarish.
 • Në sajë të teknologjise së AlphaWeb-it, punon me programin nga kudo ndodheni, në shtëpi, në Shqipëri apo jashtë saj.
*Nëse  punon si asistent financier dhe ke vështirësi në kontabilizimin e dokumenteve, përfitimet e tua janë:

 • Skema të gatshme kontabilizimi për pjesën më të madhe të veprimeve: skemat e shitjes, blerjes, arkëtimeve/pagesave, magazinave, si dhe skema kontalizimi të listëpagesave, prodhimit, amortizimit, qendrave të kostos, etj.
 • Për çdo veprim të kryer programi gjeneron automatikisht fletë kontabël me të gjitha llogaritë e prekura.