Buxhetor1

Përfitimet kryesore

 • Është i ndërtuar sipas legjislacionit shqiptar për institucionet buxhetore.
 • Merr në çast raportet standarde të kërkuar me ligj si: bilanci kontabël, PASh, cash flow, libri i madh etj.
 • Lidh në kohë reale institucionin qendror me njësitë vartëse.
 • Kontrollon njësitë shpenzuese, buxhetet, planifikimet, studimet.
 • Ruan gjurmët e lëvizjes së fondeve.

Përshkrim i shkurtër

AlphaWeb Buxhetor është program informatik për administrimin financiar të institucioneve publike.

 • AlphaWeb Buxhetor ofrohet vetëm në platformën Cloud nëpërmjet Abonimit Vjetor.
 • Është i prodhuar nga Instituti i Modelimeve në Biznes dhe mbrohet sipas Certifikatës së Markës Nr. 16792 datë 08.06.2016.

Abonimi vjetor në AlphaWeb Buxhetor përfshin:

  1. Akses 12-mujor për përdoruesit në programin me modulet:
   1. Raporte, kontabiliteti, inventarë, asetet, blerje, listëpagesat, likuiditetet, buxhetim.
  2. Hostimin në Google Cloud.
  3. Asistencë online gjatë periudhës së abonimit.
   1. Asistenca Online ofrohet nga e hëna në të premte 09:00 – 17:00, nëpërmjet Help Deskut AlphaWeb. Përfshin 30 min asistencë mujore nëpërmjet Help Desk për support në lidhje me rastet kur:
    • Programi njofton për error;
    • Programi nuk përgjigjet për minimalisht 10 min;
    • Programi nuk llogarit siç duhet veprimet/regjistrimet.
   2. Asistenca Online nuk përfshihet:
    • Shtim funksionesh në program;
    • Ndryshime formatesh në raporte;
    • Pyetje në lidhje me kontabilitetin, që nuk kanë lidhje me programin.

Funksione kyçe

I thjeshtë dhe fleksibël 

Përdoruesi familjarizohet shpejt me funksionet e programit, në sajë të thjeshtësisë së tij.

 • Mund të ndërtoni vetë formatin e dëshiruar të faturave dhe dritareve të tjera të punës duke shtuar/hequr fusha dhe funksione.
 • Ndërton raporte të personalizuara duke grupuar të dhenat sipas dëshirës, me filtra të përzgjedhur, në formë grafike dhe tabele.
 • Furnitorët, llogaritë mund të transferohen automatikisht në program duke i  importuar me një dokument eksel-i.

Regjistron inventarët dhe asetet e institucionit
 • Regjistron hyrjet-daljet dhe lëvizjet e inventarit brenda njësive të institucionit (qarkullimi pa pagesë i artikujve).
 • Kontrollon gjendjen fizike të artikujve në magazinë në sajë të raporteve të hollësishme, duke i kategorizuar sipas magazinave, furnitorëve, grupit apo një artikulli të veçantë.
 • Mban të dhënat e aseteve të institucionit dhe raporton në çdo kohë për amortizimin e mbledhur dhe të periudhës.

Regjistron blerjet nga furnitorët

 • Regjistron ciklin e plotë të blerjes që nga kërkesa për blerje deri te konvertimi në faturë.
 • Krijon automatikisht, nga veprimet e bëra, pasqyrat përkatëse të blerjes si libri i blerjeve, raporti përmbledhës/analitik i blerjeve etj.
 • Mban të dhëna të plota për furnitorët dhe për detyrimin e institucionit.
 • Prek automatisht llogaritë kontabël të veprimit të blerjes.

Administron burimet njerëzore të institucionit 

AlphaWeb Buxhetor është i ndërtuar në përputhje me legjislacionin shqiptar për institucionet shtetërore.

 • Merr formatet zyrtare të raporteve dhe pasqyra të tjera përmbledhëse për të gjithë punonjësit dhe për secilin në veçanti.
 • Është ndërtuar sipas legjislacionit shqiptar për sigurimet shoqërore & shëndetësore dhe përditësohet në varësi të ndryshimeve të tij.
 • Shton dhe modifikon komponentët e listëpagesës dhe pagës sipas strukturës së institucionit për llogaritjen e pagës.
 • Regjistron shpejt listëpagesa mujore duke plotësuar pak fusha dhe kontabilizon automatikisht llogaritë.

Thjeshtëzon kontabilizimin e dokumenteve

Me programin AlphaWeb Buxhetor, kontabilizimi i dokumenteve është i thjeshtë dhe automatik.

 • Në një seksion të veçantë në program përmblidhen të gjitha raportet e kontabilitetit, regjistrim për regjistrim si dhe të përmbledhura: Bilanci kontabël, PASH, Cash flow, etj.
 • Shton, modifikon dhe fshin llogari kontabël si dhe  mund t’i importosh ato automatikisht në program nga një format eksel-i.
 • Përmban skema të gatshme kontabilizimi për pjesën më të madhe të veprimeve: blerjes, arkëtimeve/pagesave, magazinave, si dhe skema kontalizimi të listëpagesave dhe  amortizimit.
 • Regjistron veprime në valutë të huaj dhe i azhurnon ato në modhedhën vëndase.

Regjistron veprimet me arkën, thesarin, urdhërpagesat
 • Kontrollon gjendjen e arkës dhe të llogarive bankare, pagesat dhe arkëtimet e kryera për çdo periudhë kohore.
 • Likuidon furnitorët me një klikim direkt nga fatura e blerjes.
 • Regjistron të gjitha transaksionet monetare me të tretët si për likuidimet/pagesat e kryera në cash, edhe për transaksionet bankare.
 • Regjistron urdhërpagesat me të gjitha specifikat për institucionet buxhetore.
 • Veprimet me likuiditetet mund të kryhen në lek dhe në valutë të huaj.

Shikon të dhënat në mënyrën që dëshiron

Me modulin e raporteve ju merrni në çdo kohë të dhëna të plota për institucionin.

 • Bilanci kontabël, PASH (me të dyja formatet), Cash flow (me të dyja metodat), Ditari i kontabilitetit, Libri i madh, etj.
 • Merr raporte të tjera për të gjitha ambientet e programit: raporte për  inventarët, blerjet, furnitorët, arkën/bankën, burimet njerëzore, etj.
 • Raportet pasqyrohen në formë tabelash dhe grafikësh, me tre lloje filtrash, me madhësi dhe ngjyra të ndryshme.
 • Në sajë të funksionit Business Intelligence, ju vetë kombinoni të dhëna dhe filtra të ndryshëm për të marr raporte të personalizuara.

Më shumë