Start1

Përshkrim i shkurtër

Alpha Start është program i thjeshtë financiar për bizneset e vogla dhe të mesme.  Ju ndihmon të administroni aktivitetin tuaj të përditshëm që nga shitjet e deri te financat.

Përfitimet kryesore:

 • Është i thjeshtë në përdorim dhe vendoset lehtë në punë.
 • Gjeneron automatisht bilancin kontabël, PASH-në, Cash flow, libër shitjeje, libër blerjeje, etj.
 • Administron inventarin, shitjet/blerjet, klientët/furnitorët.

Modulet bazë: raporte, kontabiliteti, inventarë, blerje dhe shitje, klientë dhe furnitorë, arka dhe banka.

Shërbimi i ofruar: instalim, trajnim profesional për përdorimin e programit, asistencë teknike fillestare për të vënë në punë programin, manuale përdorimi dhe video tutoriale pa pagesë.

Funksione kyçe

Regjistron shpejt shitjet dhe shpenzimet 
 • Regjistron fatura shitje/blerje me një format të thjeshtë, në lek dhe në valutë të huaj, për blerjet/shitjet me doganë, me llogaritje automatike të tvsh-së etj.
 • Likuidon klientët/furnitorët automatikisht nga fatura vetëm me një klikim.
 • Regjistron veprim pas veprimi detyrimin e klientëve duke mbajtur nën kontroll situacionin e tyre.
 • Shton artikuj, klientë e furnitorë të rinj gjatë regjistrimit të faturave duke shpejtuar procesin e faturimit.
 • Gjeneron automatikisht raporte gjithëpërfshirëse për shitjet, shpenzimet, marzhin e fitimit etj.

Administron inventarin
 • Kontrollon lëvizjet e inventarit me mbi 20 raporte të hollësishme, duke i kategorizuar sipas magazinave, furnitorëve, grupimit, për periudha të ndryshme kohore.
 • Regjistron një numër të pakufizuar artikujsh me të dhëna të plota si: kod/kod bar, grupi i artikullit, deri në dy njësi matjeje, niveli i tvsh-së, furnitori, si dhe të dhëna të tjera shtesë si: pesha bruto dhe neto, origjina e mallit etj.
 • Regjistron hyrje/daljet e artikujve në magazinë, duke plotësuar shpejt, pak fusha, në një format të thjeshtë fletëhyrje dhe fletëdalje magazine.
 • Importon automatikisht të dhëna masive në program si listë artikujsh me gjendjet e tyre, fletëhyrjet/fletëdaljet në magazinë.

Kontabilizon me lehtësi dokumentet
 • Raportet e kontabilitetit përmblidhen në një seksion të veçantë, regjistrim për regjistrim si dhe të përmbledhura: Bilanci kontabël, PASH, Cash flow, etj.
 • Punon me planin aktual të llogarive mbështetur në SKK, i cili përditësohet çdo herë që ka ndryshime në legjislacion.
 • Shton, modifikon dhe fshin llogari kontabël.
 • Përmban skema të gatshme kontabilizimi për pjesën më të madhe të veprimeve: shitje, blerje, arkëtime/pagesa, magazina.
 • Llogaritë kontabël mund të importohen automatikisht në program, bashkë me gjendjet e tyre.

 

Kontrollon dhe përcakton detyrat e përdoruesve të programit

Administratorët përcaktojnë rolet dhe detyrat e secilit përdorues në program:

 • Përcakton funksionet ku do të kenë të drejta për të regjistruar dokumente, për t’i korrigjuar ato apo vetëm për të parë raporte.
 • Zgjedh formatin e dokumentit që dëshiron për secilin përdorues, fushat që do të jenë të plotësuara automatikisht (default) dhe fushat që do të plotësohen manualisht nga përdoruesi.
 • Kontrollon në çdo kohë dokumentet e regjistruar nga çdo përdorues (të cilat arkivohen).

Ndjek ecurinë e biznesit nëpërmjet raportimit

Me modulin e raporteve merrni në çdo kohë një pamje të plotë të aktivitetit, duke ju ndihmuar të planifikoni vendimet e duhura për biznesin tuaj.

 • Raportet zyrtare: PASH 1, PASH 2, bilanci kontabël, rrjedhja e parasë (“cash flow”) etj.
 • Raporte për inventarin, blerjet, shitjet, klientët, furnitorët.
 • Raporte për veprimet me arkat, bankat, kontabilitetin, marketimin, ku të gjitha raportet janë të eksportueshme në format Eksel-i.

Më shumë